Skip to content

Kartoituspalvelu

Yleistä

Kartoitamme yhdessä asiakkaan liiketoiminnan tavoitteet ja analysoimme, minkälaisia muutoksia tavoitteiden saavuttaminen edellyttää. Kartoituksella tavoitellaan asiakkaan toiminnan muutosta entistä tavoitteellisemmaksi. Asiakas saa kattavan kuvauksen IT-ympäristönsä ja tietoturvansa nykytilasta ja suosituksen tarvittavista muutoksista.

 

VM IT:n asiantuntijat auttavat asiakasta oikeiden mittareiden asettamisessa sekä liiketoiminnan riskien ja mahdollisuuksien kartoittamisessa. Tuloksena asiakas ymmärtää paremmin IT-kokonaisuutensa nykytilan, riskit ja muutostarpeet sekä osaa tehdä tarkoituksenmukaisia hankintoja jatkossa. VM IT on riippumaton asiantuntija, joka pystyy suosittelemaan asiakkaalle juuri heidän tarpeisiinsa sopivien teknologiatoimittajien tuotteita.

Palveluiden sisältö

  • Liiketoimintatavoitteiden kirkastaminen asiakkaalle
  • Teknisten vaatimusten asettaminen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi
  • Mittareiden asettaminen
  • Riskien arviointi ja niihin varautumisen suunnittelu
  • IT:n tuomien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen

Kartoituspalvelu aloitetaan huolellisella tutustumisella asiakkaan liiketoimintaympäristöön ja -tavoitteisiin. Kartoituksen piiriin kuuluvat asiakkaan organisaatio, tietoliikenne, työasemat, palvelimet, tulostimet, verkkolaitteet, pilvipalvelut, sovellukset, toimintaprosessit, sidosryhmät ja asiakkaat.

Liiketoimintaympäristön kartoituksen yhteydessä määritellään tarkemmat tekniset vaatimukset tavoitteiden saavuttamiseksi, riskit liiketoiminnan jatkuvuudelle ja mahdollisuudet kasvulle. Asiakas saa ajantasaisen kuvauksen tietoturvan ja IT:n nykytilasta ja riskeistä sekä ehdotuksen niiden korjaamiseksi.   

Toimenpidesuositus sisältää muun muassa laiteluettelon ja ehdotuksen laitteiden ja ohjelmistojen päivitys- ja vaihtotarpeista, ylläpitopalveluiden tarpeesta ja hankinnasta, laite- ja ohjelmistohankinnoista. Lisäksi kuvataan liiketoimintaympäristön riskit ja tehdään ehdotus riskienhallinnan keinoista, kuten varmistuksista ja henkilöstön ohjeistuksesta ja koulutuksesta.

VM IT:n asiantuntijoilla on ajantasainen ja korkea osaaminen liiketoiminnan IT-infrastruktuurin kehittämisessä tavoitteellisesti.